Οδηγίες Επιμόρφωσης (2021-2023)

Εκτυπώσιμη μορφή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε Επιμόρφωση/Κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης των μετακινουμένων και ΟΧΙ σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλίακ.λπ.
 • Θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.
 • Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση πχ. Δευτέρα-Τρίτη, χωρίς να παρεμβάλλεται κενό διάστημα.
 • Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικός υπάλληλος του ΑΠΘ (μόνιμος/ΙΔΑΧ) ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΔΟΧ) σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 • Να έχει λάβει Επιστολή Έγκρισης της μετακίνησης  από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) κατόπιν της διαδικασίας επιλογής βάσει κριτηρίων προτεραιότητας, όπως περιγράφεται.
 • Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής  στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου,  με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων. Ο πίνακας εγκεκριμένων αδειών είναι αναρτημένος.

 

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Για την καταβολή της προχρηματοδότησης  του 80%  της συνολικής επιχορήγησης  τουλάχιστον 1 μήνα πριν την αναχώρηση ο μετακινούμενος στέλνει αρχικά σαρωμένα στο erasmus-financial@auth.gr τα παρακάτω έγγραφα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο ή αλλοιωθεί η μορφοποίησή τους:

 1. Εισιτήριο και απόδειξη πληρωμής, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.
 3. Το αντίγραφο του εγγράφου ενημέρωσης του αντίστοιχου τμήματος.
 4. Έντυπο εξουσιοδότησης, σε περίπτωση που δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ. Διαφορετικά αρκεί ο αριθμός του IBAN του τραπεζικού λογαριασμό.
 1. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

 

Κατόπιν ελέγχου καλείται με email να προσέλθει (κλείνοντας σχετικό ραντεβού) να υπογράψει στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα) και στο Ημερολόγιο κίνησης (με ψηφιακή υπογραφή), προσκομίζοντας σε πρωτότυπη μορφή (όσα έγγραφα έχουν πρωττότυπες υπογραφές):

 1. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2 έως και 4 καθώς και τα παρακάτω, τα οποία είχε αναρτήσει με την Ηλεκτρονική Αίτηση για το στάδιο της επιλογής:
 2. Training Mobility Agreementστην αγγλική γλώσσα: α) η τελευταία σελίδα με πρωτότυπες ή ψηφιακές υπογραφές, εάν είναι δυνατόν από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη ή β) αφενός πρωτότυπα σφραγισμένο και υπογεγραμμένο (γίνεται δεκτό και με ψηφιακή υπογραφή) από τον/την υποψήφιο/α και τον Πρόεδρο/Προϊστάμενο του Τμήματος και αφετέρου σαρωμένο από τον Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που το σαρωμένο είναι δυσανάγνωστο πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπο.
 3. Βεβαίωση από τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος για τα οφέλη της μετακίνησης (αφορά το Διοικητικό ή Λοιπό Προσωπικό αντίστοιχα).

Όλα τα παραπάνω έντυπα μπορούν να υποβληθούν και με ψηφιακή υπογραφή.

 

Β. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Για να λάβει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20% εντός  1 εβδομάδας ο μετακινούμενος πρέπει να:

 1. συμπληρώσει ηλεκτρονικά το έντυπο FinalReportForm μετά από email που θα λάβει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 2. να στείλει ηλεκτρονικά σύντομη έκθεση πεπραγμένων
  α) στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας vice-rector-ac@auth.gr
  β) στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων vice-rector-ad@auth.gr και
  γ) στο ΤΕΕΠ erasmus-financial@auth.gr

  και να καταθέσει στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
 3.  Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Certificate of Attendance) από το Ίδρυμα Υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (είναι αναρτημένο), όπου πρέπει να αναγράφονται:
  - οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας (ημέρες δραστηριότητας)
  - τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες επιμόρφωσης
 4. Κάρτες επιβίβασης
 5. Εισιτήριο Τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση. Όταν το ταξίδι γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται:
  - φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης
  - όλες οι αποδείξεις των διοδίων
  - φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)
  - φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ.
 6. να υπογράψει ιδιοχείρως ή με ψηφιακή υπογραφή στο Ημερολόγιο κίνησης.
  Το Υλικό, που παρήχθη ως απόρροια της επιμόρφωσης στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα διατίθεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις ελέγχου.

Για όλα τα δικαιολογητικά όπου απαιτείται υπογραφή, μπορεί να γίνει και με ψηφιακό τρόπο.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Η μετακίνηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση, πχ. Δευτέρα-Τρίτη, χωρίς να παρεμβάλλεται κενό διάστημα, διαφορετικά δεν θεωρείται επιλέξιμη.
 2. Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της επιμόρφωσης και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα επιμόρφωσης.
 3. Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς (δαπανών ταξιδίου και ατομικών δαπανών ανάλογα με τη χώρα προορισμού) είναι αναρτημένα και υπολογίζονται βάσει «μοναδιαίου κόστους» και όχι πραγματικών εξόδων. Η επιχορήγηση δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού.
 4. Οι δαπάνες ταξιδίου υπολογίζονται βάσει διαδικτυακού εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 5. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, που ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. Καταβάλλεται προχρηματοδότηση 80% με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών που αναφέρονται στη Β’  Ενότητα  «Με την Επιστροφή», που κατόπιν ελέγχου τους γίνεται η εξόφληση του 20%. Διαφορετικά ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.
 6. Πρόσθετες Δαπάνες για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους:

  Στην περίπτωση που το ποσό του προκύπτει από το διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών ταξιδίου, τότε ο συμμετέχων δύναται να λάβει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου.
  Παράδειγμα: έστω ότι από τον χιλιομετρητή προκύπτει ότι ο μετακινούμενος πρέπει να λάβει 360€. Οι πραγματικές δαπάνες όμως ανέρχονται στο ποσό των 550€. Τότε υπολογίζουμε: 550Χ70%=385€. Επειδή το 385>360, δηλ. το ποσό του χιλιομετρητή δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών, τότε υπολογίζουμε 550Χ80%=440€, που είναι το τελικό που πρέπει να λάβει και συνεπώς 80€ επιπλέον.
  Βασική προϋπόθεση είναι, ο συμμετέχων να υποβάλλει αίτημα πρόσθετης επιχορήγησης πριν την έναρξη της κινητικότητας συνοδευόμενο από παραστατικά που να τεκμαίρουν το πρόσθετο κόστος της δαπάνης ταξιδίου, το οποίο πραγματοποιείται με τον πλέον οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Στη συνέχεια το αίτημα προωθείται από το ΤΕΕΠ στην Εθνική Μονάδα, προκειμένου να εγκρίνει την επιλεξιμότητα της πρόσθετης επιχορήγησης δαπανών ταξιδίου. του προκύπτει από το διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών ταξιδίου, τότε ο συμμετέχων δύναται να λάβει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου.

 7. Λόγω της πανδημίας Covid-19, προβλέπεται η δυνατότητα του συνδυασμού φυσικής και εικονικής κινητικότητας (μεικτή κινητικότητα /blended mobility) μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν διαστήματα διακοπής.

 8. Υπάρχει η δυνατότητα «πράσινης» μετακίνησης, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το Τμήμα μας.

 

Πληροφορίες: https://eurep.auth.gr

(Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ Επιμόρφωση –ΚΑ103 [EU,Τουρκία] / Επιμόρφωση Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού 2020-2022  νέο/ Οδηγίες και Έντυπα Επιμόρφωσης 2020-2022).

τηλ: 2310-99.52.94, Κουτσελίνης Ιωάννης  e-mail: erasmus-financial@auth.gr

Τεχνικά ζητήματα: 2310-99.51.67, Σελαλμαζίδης Αναστάσιος

Ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Πέμπτη:  10:00-14:00)

(για δια ζώσης εξυπηρέτηση θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού από την πλατφόρμα https://my.setmore.com/bookingpage/0cc3e7c5-6468-4828-84b4-48fd8eb29062)