Αποτελέσματα A' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2020-2022 (ΚΑ103)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ103) 2020-2021 για Διδασκαλία:

 

Α/Α

Αριθμός δήλωσης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ
-ΟΧΙ)

1

2020E-STA-OUT0001

NAI

2

2020E-STA-OUT0002

NAI

3

2020E-STA-OUT0003

NAI

4

2020E-STA-OUT0004

NAI

5

2020E-STA-OUT0005

NAI

6

2020E-STA-OUT0006

NAI

7

2020E-STA-OUT0007

NAI

8

2020E-STA-OUT0008

NAI

9

2020E-STA-OUT0009

NAI

10

2020E-STA-OUT0010

NAI

11

2020E-STA-OUT0011

NAI

12

2020E-STA-OUT0012

NAI

13

2020E-STA-OUT0013

NAI

14

2020E-STA-OUT0014

NAI

15

2020E-STA-OUT0015

ΝΑΙ

16

2020E-STA-OUT0016

NAI

17

2020E-STA-OUT0017

OXI

18

2020E-STA-OUT0018

NAI

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
  2. Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
  3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  4. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
  5. Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
  6. Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί  έως τις 31/12/2021.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτ α οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  1. Ηλεκτρονική Δήλωση του υποψηφίου
  2. Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής.

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας (εφόσον ο αριθμός των δηλώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν):

  1. Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για διδασκαλία για πρώτη φορά μέσω της συγκεκριμένης δράσης του Προγράμματος Erasmus+ (KA103).
  2. Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία του      Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).