1η Πρόσκληση Erasmus+ International 2019-2021 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2019 - 2021

  1η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στo πλαίσιo του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme 2019-21 για Εξερχόμενο προσωπικό για Διδασκαλία, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 12/11/2020 - 14/12/2020, ώρα 15:00

Περίοδος υλοποίησης κινητικοτήτων: 01/02/2021 – 30/06/2021

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή μέλη προσωπικού που έχουν σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΚΑ) για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Προκειμένου να ελέγξετε τις δυνατότητες μετακίνησης, παρακαλούμε πρώτα να συμβουλευτείτε τον πίνακα Διαθέσιμες Κινητικότητες, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις προς μία χώρα μπορούν να υλοποιηθούν κινητικότητες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του ΑΠΘ στη συγκεκριμένη χώρα και να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να διερευνήσετε τη δυνατότητα μετακίνησης για διδασκαλία.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTA

  

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement για Διδασκαλία ΚΑ107 2019

3)  Απλή μετάφραση του Mobility Programme στα ελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

 

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information (δεξιά στο μενού)

 Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Επιπλέον, εξετάζεται αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

 

Πληροφορίες: Νίκος Λιόλιος, 2310  99 5291/ eurep-projects@auth.gr