Αποτελέσματα B' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2019-2020 (ΚΑ103)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 07 Ιουλίου 2020 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ103) 2019-2021 για Διδασκαλία:

 

 

Α/Α

Αριθμός δήλωσης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ
-ΟΧΙ)

1

2019E-STA-OUT0072

ΟΧΙ

2

2019E-STA-OUT0073

ΝΑΙ

3

2019E-STA-OUT0074

ΝΑΙ

4

2019E-STA-OUT0075

ΝΑΙ

5

2019E-STA-OUT0076

ΝΑΙ

6

2019E-STA-OUT0077

ΝΑΙ

7

2019E-STA-OUT0078

ΟΧΙ

8

2019E-STA-OUT0079

ΟΧΙ

9

2019E-STA-OUT0080

ΝΑΙ

10

2019E-STA-OUT0081

ΝΑΙ

11

2019E-STA-OUT0082

ΝΑΙ

12

2019E-STA-OUT0083

ΝΑΙ

13

2019E-STA-OUT0084

ΟΧΙ

14

2019E-STA-OUT0085

ΝΑΙ

15

2019E-STA-OUT0086

ΝΑΙ

16

2019E-STA-OUT0087

ΝΑΙ

17

2019E-STA-OUT0088

ΝΑΙ

18

2019E-STA-OUT0089

ΝΑΙ

19

2019E-STA-OUT0090

ΝΑΙ

20

2019E-STA-OUT0091

ΟΧΙ

21

2019E-STA-OUT0092

ΝΑΙ

22

2019E-STA-OUT0093

ΝΑΙ

23

2019E-STA-OUT0094

ΝΑΙ

24

2019E-STA-OUT0095

ΝΑΙ

25

2019E-STA-OUT0096

ΝΑΙ

26

2019E-STA-OUT0097

ΟΧΙ

27

2019E-STA-OUT0098

ΝΑΙ

28

2019E-STA-OUT0099

ΝΑΙ

29

2019E-STA-OUT0100

ΝΑΙ

30

2019E-STA-OUT0101

ΝΑΙ

31

2019E-STA-OUT0102

ΝΑΙ

32

2019E-STA-OUT0103

ΝΑΙ

33

2019E-STA-OUT0104

ΝΑΙ

34

2019E-STA-OUT0105

ΝΑΙ

35

2019E-STA-OUT0106

ΝΑΙ

36

2019E-STA-OUT0107

ΝΑΙ

37

2019E-STA-OUT0108

ΟΧΙ

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
  2. Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
  3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  4. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
  5. Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  1. Ηλεκτρονική Δήλωση του υποψηφίου
  2. Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής.

 Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

  1. Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για διδασκαλία για πρώτη φορά μέσω της συγκεκριμένης δράσης του Προγράμματος Erasmus+ (KA103).
  2. Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).