Αποτελέσματα A' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2019-2020 (ΚΑ103)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 25 Νοεμβρίου 2019 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ103) 2019-2021 για Διδασκαλία:

 

 

Α/Α

Αριθμός δήλωσης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ
-ΟΧΙ)

1

2019E-STA-OUT0000

ΝΑΙ

2

2019E-STA-OUT0001

ΝΑΙ

3

2019E-STA-OUT0002

ΝΑΙ

4

2019E-STA-OUT0003

ΝΑΙ

5

2019E-STA-OUT0004

ΝΑΙ

6

2019E-STA-OUT0005

ΝΑΙ

7

2019E-STA-OUT0006

ΝΑΙ

8

2019E-STA-OUT0007

ΝΑΙ

9

2019E-STA-OUT0008

ΝΑΙ

10

2019E-STA-OUT0010

ΝΑΙ

11

2019E-STA-OUT0011

ΝΑΙ

12

2019E-STA-OUT0012

ΝΑΙ

13

2019E-STA-OUT0013

ΝΑΙ

14

2019E-STA-OUT0014

ΝΑΙ

15

2019E-STA-OUT0015

ΝΑΙ

16

2019E-STA-OUT0016

ΝΑΙ

17

2019E-STA-OUT0017

ΝΑΙ

18

2019E-STA-OUT0018

ΝΑΙ

19

2019E-STA-OUT0019

ΝΑΙ

20

2019E-STA-OUT0020

ΝΑΙ

21

2019E-STA-OUT0021

ΝΑΙ

22

2019E-STA-OUT0022

ΝΑΙ

23

2019E-STA-OUT0023

ΝΑΙ

24

2019E-STA-OUT0024

ΝΑΙ

25

2019E-STA-OUT0025

ΝΑΙ

26

2019E-STA-OUT0026

ΝΑΙ

27

2019E-STA-OUT0027

ΝΑΙ

28

2019E-STA-OUT0028

ΝΑΙ

29

2019E-STA-OUT0029

ΝΑΙ

30

2019E-STA-OUT0030

ΝΑΙ

31

2019E-STA-OUT0031

ΝΑΙ

32

2019E-STA-OUT0032

ΝΑΙ

33

2019E-STA-OUT0033

ΝΑΙ

34

2019E-STA-OUT0034

ΝΑΙ

35

2019E-STA-OUT0035

ΝΑΙ

36

2019E-STA-OUT0036

ΝΑΙ

37

2019E-STA-OUT0037

ΝΑΙ

38

2019E-STA-OUT0038

ΝΑΙ

39

2019E-STA-OUT0039

ΝΑΙ

40

2019E-STA-OUT0040

ΝΑΙ

41

2019E-STA-OUT0041

ΝΑΙ

42

2019E-STA-OUT0042

ΝΑΙ

43

2019E-STA-OUT0043

ΝΑΙ

44

2019E-STA-OUT0044

ΝΑΙ

45

2019E-STA-OUT0045

ΝΑΙ

46

2019E-STA-OUT0046

ΝΑΙ

47

2019E-STA-OUT0047

ΝΑΙ

48

2019E-STA-OUT0048

ΝΑΙ

49

2019E-STA-OUT0049

ΝΑΙ

50

2019E-STA-OUT0050

ΝΑΙ

51

2019E-STA-OUT0051

ΝΑΙ

52

2019E-STA-OUT0052

ΝΑΙ

53

2019E-STA-OUT0053

ΝΑΙ

54

2019E-STA-OUT0054

ΝΑΙ

55

2019E-STA-OUT0055

ΝΑΙ

56

2019E-STA-OUT0056

ΝΑΙ

57

2019E-STA-OUT0057

ΝΑΙ

58

2019E-STA-OUT0058

ΝΑΙ

59

2019E-STA-OUT0059

ΝΑΙ

60

2019E-STA-OUT0060

ΝΑΙ

61

2019E-STA-OUT0061

ΝΑΙ

62

2019E-STA-OUT0062

ΝΑΙ

63

2019E-STA-OUT0063

ΝΑΙ

64

2019E-STA-OUT0064

ΝΑΙ

65

2019E-STA-OUT0065

ΝΑΙ

66

2019E-STA-OUT0066

ΝΑΙ

67

2019E-STA-OUT0068

ΝΑΙ

68

2019E-STA-OUT0069

ΝΑΙ

69

2019E-STA-OUT0070

ΝΑΙ

70

2019E-STA-OUT0071

ΝΑΙ

71

2019E-STA-OUT0072

ΝΑΙ

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
  2. Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
  3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  4. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
  5. Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  1. Ηλεκτρονική Δήλωση του υποψηφίου
  2. Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής.

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

  1. Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για διδασκαλία για πρώτη φορά μέσω της συγκεκριμένης δράσης του Προγράμματος Erasmus+ (KA103).
  2. Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).