2η Πρόσκληση Erasmus+ International 2018 - 2020 - Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018 - 2020

  2η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στo πλαίσιo του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme 2018-20 για Εξερχόμενο προσωπικό για Διδασκαλία.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 01/10/2019 - 01/11/2019, ώρα 15:00

 

Σημαντική σημείωση: Η περίοδος υλοποίησης των κινητικοτήτων θα πρέπει να είναι μεταξύ 7 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου 2020, για λόγους καλύτερης διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή μέλη προσωπικού που έχουν σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΚΑ) για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Προκειμένου να ελέγξετε τις δυνατότητες μετακίνησης, παρακαλούμε πρώτα να συμβουλευτείτε τον πίνακα Διαθέσιμες Κινητικότητες, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις προς μία χώρα μπορούν να υλοποιηθούν κινητικότητες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του ΑΠΘ στη συγκεκριμένη χώρα και να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να διερευνήσετε τη δυνατότητα μετακίνησης για διδασκαλία.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTA(δεξιά στο μενού)

  

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement γιαΔιδασκαλίαΚΑ107 2018

3)  Απλή μετάφραση του MobilityProgramme στα ελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

 

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information (δεξιά στο μενού)

 Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Eπιπλέον, εξετάζεται αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

 

Πληροφορίες: Νίκος Λιόλιος, 2310  99 5291/ eurep-projects@auth.gr