1η Πρόσκληση Erasmus+ International 2018 - 2020 - Εξερχόμενο Προσωπικό για Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

 Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018 - 2020

1η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Επιμόρφωση

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme 2018-20 για Εξερχόμενο προσωπικό για Επιμόρφωση.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  01/07/2019, ώρα 15:00

 

Σημαντική σημείωση: Η περίοδος υλοποίησης των κινητικοτήτων θα πρέπει να είναι μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2019, για λόγους καλύτερης διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι

  • μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΔΟΧ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης

ή

  • μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ΑΠΘ ή ΙΔΑΧ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΔΟΧ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων. 

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα Διαθέσιμες Κινητικότητες που θα βρείτε στο μενού δεξιά.

Τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/partner_universities

Ας σημειωθεί ότι σε όσα Ιδρύματα υπάρχει η ένδειξη Εκκρεμεί η υπογραφή , δεν επιτρέπεται η υλοποίηση κινητικότητας επειδή δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το ΑΠΘ. Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων τα Ιδρύματα υπογράψουν τη Συμφωνία, τότε η ένδειξη αυτή θα αφαιρεθεί. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά τον πίνακα ὠστε να παραμένετε ενήμεροι/-ες για την κατάσταση.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο: 

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTT  (δεξιά στο μενού)

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement γιαΕπιμόρφωσηΚΑ107 2018

3)  Απλή μετάφραση του Mobility Programme στα ελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information  (δεξιά στο μενού)

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

 

Πληροφορίες:

Νίκος Λιόλιος, 2310  99 5291 / eurep-projects@auth.gr