3η Πρόσκληση Erasmus+ International 2017 - 2019 - Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2017 - 2019

  3η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme 2017-19 για Εξερχόμενο προσωπικό για Διδασκαλία.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22/01/2019 - 22/02/2019, ώρα 16:00

 

Η περίοδος υλοποίησης των κινητικοτήτων θα πρέπει να είναι μεταξύ 

01 Απριλίου  – 30 Ιουνίου 2019,

για λόγους καλύτερης διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος.

Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Να σημειωθεί ότι οι διαθέσιμες κινητικότητες είναι κοινές για τη δράση της Διδασκαλίας και τη δράση της Επιμόρφωσης. Ωστόσο, στην σχετική κατάσταση περιλαμβάνεται στήλη με τη δράση στην οποία θα δοθεί προτεραιότητα σε περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις περισσότερες από τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων θέσεων ανά χώρα.

 

2. ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement for Teaching

3)  Απλή μετάφραση του Mobility Programme στα ελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTA

 Η online αίτηση θα είναι διαθέσιμη από 22/01/2019

 

 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

Πληροφορίες:

Νίκος Λιόλιος, 2310 99 5291 / eurep-projects@auth.gr