2η Πρόσκληση Erasmus+ International 2017 - 2019 - Εξερχόμενο Προσωπικό για Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2017 - 2019

2η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Επιμόρφωση

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme 2017-19 για Εξερχόμενο προσωπικό για Επιμόρφωση.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20/10/2018 - 20/11/2018, ώρα 16:00

 

Η περίοδος υλοποίησης των κινητικοτήτων θα πρέπει να είναι μεταξύ 

01 Ιανουαρίου  – 30 Μαρτίου 2019,

για λόγους καλύτερης διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος.

Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠl, ΕΤΕΠ, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, ΙΔΑΧ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

 

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ας σημειωθεί ότι σε όσα Ιδρύματα υπάρχει η ένδειξη pending – not signed yet”, δεν επιτρέπεται η υλοποίηση κινητικότητας επειδή δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το ΑΠΘ. Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων τα Ιδρύματα υπογράψουν τη Συμφωνία, τότε η ένδειξη αυτή θα αφαιρεθεί. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά τον πίνακα ὠστε να παραμένετε ενήμεροι/-ες για την κατάσταση.

 

2. ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement for Training

3)  Απλή μετάφραση του Mobility Programme στα ελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο: 

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTT 

Η online αίτηση θα είναι διαθέσιμη από 20/10/2018

 

 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

 

Πληροφορίες:

Νίκος Λιόλιος, 2310 995169 / eurep-projects@auth.gr