Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Διδασκαλίας μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (KA103) 2018-2019

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+(KA103) 2018-2019, ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού του Α.Π.Θ. για Διδασκαλία σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η φετινή επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται να καλύψει περίπου 110 θέσεις. 

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching (Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+Διδασκαλία-KA103 (EU,Τουρκία)  /Διδασκαλία 2018-2019 / Οδηγίες & Έντυπα).

 

Οι διδάσκοντες/ουσες για τη μετακίνησή τους θα λάβουν επιχορήγηση:
α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και
β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.
Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση σκοπεύει να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας (ταξιδίου και ατομικές δαπάνες) στη χώρα υποδοχής και ΔΕΝ αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

 Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall
 2. Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
 4. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και OXI συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop, κ.λπ.
 5. Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
 6. Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί  έως τις 31/10/2019.
 7.  Η υποβολή δήλωσης είναι ηλεκτρονική, δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή δεν γίνονται δεκτά.

 Β. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Δήλωσης

 1. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού του/της λογαριασμού, δηλώνει ηλεκτρονικά έως τις 29-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην ακόλουθη διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/register μία μόνο μετακίνηση που προτίθεται να υλοποιήσει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 
 2. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί από το/τη συντονιστή/ρια της συμφωνίας και στην περίπτωση που άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματός του/της ή άλλων Τμημάτων με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μετακίνηση μέσω της συμφωνίας του/της.
 3. Σε κάθε υποψήφιο/α μετακινούμενο/η αντιστοιχεί μία δήλωση.
 4. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, αφού συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ηλεκτρονική φόρμα, αναρτά την Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) που έχει λάβει από το Ίδρυμα Υποδοχής (σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching. Στην Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής θα πρέπει να αναγράφονται:
  - το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας
  - το Τμήμα του Ιδρύματος στο οποίο θα υλοποιηθεί η διδασκαλία
  - το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος της Επιστολής.
 5. Αποθήκευση της δήλωσης και υποβολή της.
 6. Λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος για την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης. Εάν δε λάβετε το αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης υποβολής της δήλωσής σας άμεσα, η δήλωσή σας δεν θεωρείται έγκυρη.
 7. Πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας η Ηλεκτρονική Δήλωση απενεργοποιείται. Το ΤΕΕΠ επιθυμεί να επαναλάβει, ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης αντιμετώπισης όλων των υποψηφίων, κανένα έγγραφο δεν παραλαμβάνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας σε οποιαδήποτε μορφή.

 Γ. Διαδικασία Επιλογής

Εάν οι δηλώσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για πρώτη φορά.
 2. Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

Σημειώνεται, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο διδακτικό προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, μόνον εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, θα πρέπει να ενημερώνετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (κα. Β. Πασχαλίδου vapasch@auth.gr) για τις επισκέψεις μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Τμήματα του Α.Π.Θ. βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+(ΚΑ103).

Επικοινωνία: erasmus-financial@auth.gr 

Τεχνικά ζητήματα: 2310-99.51.67 (Τάσος Σελαλμαζίδης)