ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ: Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων ΚΑ2 (Στρατηγικές Συμπράξεις)

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ:

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές (π.χ. Capacity Building in the field of Higher Education, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Jean Monnet Activities, Knowledge alliances)  όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων-ΚΑ103-ΚΑ107), καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του νέου Οδηγού Erasmus+ μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0

Ενδεικτικά:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σχέδια στρατηγικών συμπράξεων ΚΑ203 είναι η 29η Μαρτίου 2017