ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩN

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩN

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές καθώς και για Μεταδιδακτορική Έρευνα, καλείται να διαχειριστεί, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δύο Προγράμματα χορήγησης Υποτροφιών με τους εξής τίτλους:

α) «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» και

β) «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών /ερευνητριών».

To IKY καλεί όλα τα εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΤΕΙ, τους Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας, τους ομότιμους καθηγητές των ημεδαπών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων καθώς και των ισοτίμων προς τα ημεδαπά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών του, όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά, την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Επισημαίνεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, οι ομότιμοι καθηγητές, καθώς και οι  Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας, που έχουν ήδη ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. - με εξαίρεση όσους εντάχθηκαν στο μητρώο του ΙΚΥ στο πλαίσιο των προσκλήσεων της 15ης/2/2016 και της 28ης/4/2016- θα πρέπει εκ νέου να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους. Το εν λόγω μητρώο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αξιολόγησης στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά, μέσω συστήματος υποβολής αιτήσεων του Ι.Κ.Υ, την «Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπαλλήλους του Τμήματος Διαγωνισμών κ. Βάνα Σωτηροπούλου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3726395, e-mail: sotiropoulou@iky.gr, κ. Ματίνα Μπικάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3726346, e-mail: sbikaki@iky.grκαι κ. Μαρία Ερωτοκρίτου τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3726394, e-mail: mariaeroto@iky.gr