Αποτελέσματα B' Πρόσκλησης για Επιμόρφωση ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2022-2024

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε την 1η Μαρτίου 2024  και βάσει των κριτηρίων επιλογής και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από 22-12-2023 Β΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΑ131) έτους 2022-2024 για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος ERASMUS+, παρατίθενται ο πίνακας με τα αποτελέσματα που αφορούν τα μέλη Διδακτικού και Λοιπού Προσωπικού του Α.Π.Θ.:

 

 

Α/Α

Αριθμός δήλωσης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ
-ΟΧΙ)

1

2022E-STA-OUT0050

NAI

2

2022E-STA-OUT0052

NAI

3

2022E-STA-OUT0053

NAI

4

2022E-STA-OUT0054

NAI

5

2022E-STA-OUT0056

(NAI)

6

2022E-STA-OUT0058

NAI

7

2022E-STA-OUT0059

NAI

8

2022E-STA-OUT0063

NAI

9

2022E-STA-OUT0064

NAI

10

2022E-STA-OUT0065

NAI

11

2022E-STA-OUT0070

NAI

12

2022E-STA-OUT0071

NAI

13

2022E-STA-OUT0072

NAI

14

2022E-STA-OUT0074

NAI

15

2022E-STA-OUT0075

ΝΑΙ

16

2022E-STA-OUT0079

ΝΑΙ

17

2022E-STA-OUT0080

ΝΑΙ

18

2022E-STA-OUT0081

ΝΑΙ

19

2022E-STA-OUT0082

ΝΑΙ

20

2022E-STA-OUT0083

ΝΑΙ

21

2022E-STA-OUT0084

ΝΑΙ

22

2022E-STA-OUT0085

ΝΑΙ

23

2022E-STA-OUT0086

ΝΑΙ

24

2022E-STA-OUT0087

ΝΑΙ

25

2022E-STA-OUT0090

(ΝΑΙ)

26

2022E-STA-OUT0092

ΝΑΙ

27

2022E-STA-OUT0093

NAI

28

2022E-STA-OUT0095

(NAI)

29

2022E-STA-OUT0096

NAI

30

2022E-STA-OUT0097

(NAI)

31

2022E-STA-OUT0098

NAI

 

Για όσες αιτήσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και μετά την λήξη της προθεσμίας που είχε ορισθεί από την πρόσκληση ως ημερομηνία η 14η Φεβρουαρίου 2024, η επιτροπή αποφάσισε στην μη έγκριση τους και την παρότρυνση για την συμμετοχή τους σε επόμενη πρόσκληση.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας (εφόσον ο αριθμός των δηλώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν):

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί για Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ 131) κατά τις τρεις τελευταίες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων εφαρμογής.
 3. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Τμήμα και  για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα).  Σ’ αυτή την περίπτωση προηγούνται οι χαμηλότερες βαθμίδες ΔΕΠ.
 4. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων  οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις (για θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα ή Εργαστήρια.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα για επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης.
 2. ΕπιστολήΑποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) από τον φορέα υποδοχής. Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο.
 3. Το έντυπο TrainingMobilityAgreement στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς σκαναρισμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο (δεκτά και με ψηφιακές υπογραφές) από α) τον/την υποψήφιο/α, β) τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και γ) από τον Φορέα Υποδοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 4. Μετάφραση της δεύτερης σελίδας του  Training Mobility Agreement στην ελληνική γλώσσα.
 5. Αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, στην περίπτωση οργανωμένου προγράμματος (Staff training week).

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΔΟΧ), που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 2. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλία κ.λπ.
 3. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση. Η μετακίνηση θα πρέπει να υλοποιηθεί έως την 21η Ιουλίου 2024.
 4. Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

 

 

 

Συνιστάται η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας, καθώς και η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος  (σχετ. σύνδεσμος: https://eurep.auth.gr/el/staff/training/guide2022-2024 ) τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση σας, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη επιχορήγησης σας.