Erasmus+ International 2017-19: 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσων από ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Erasmus+ InternationalCreditMobilityProgramme2017 - 2019

1η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme 2017-19 για Εξερχόμενο προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/03/2018, ώρα 16:00

(Η online αίτηση θα είναι διαθέσιμη από  05/03/2018)

Σημαντική σημείωση: Η περίοδος υλοποίησης των κινητικοτήτων θα πρέπει να είναι μεταξύ 10 Μαΐου – 15 Νοεμβρίου 2018, για λόγους καλύτερης διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ ή μέλη προσωπικού που έχουν σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΚΑ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.

 

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες τις διαθέσιμες κινητικότητες για Διδασκαλία και Επιμόρφωση.

Κινητικότητες Εξερχόμενου Προσωπικού για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Χώρα

Διάρκεια κινητικότητας (ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι  2 ημέρες ταξιδίου)

Αριθμός κινητικοτήτων

Albania

5

1

Argentina

5

1

Armenia

5

1

Azerbaijan

5

1

Belarus

5

1

Bosnia and Herzegovina

5

1

China (People's Republic of)

5

2

Egypt

5

1

Georgia

5

1

Israel

5

1

Japan

5

1

Jordan

5

1

Mexico

5

1

Montenegro

5

1

Morocco

5

1

Russian Federation

5

2

Serbia

5

4

Tunisia

5

1

Ukraine

5

1

United States

5

1

Κινητικότητες Εξερχόμενου Προσωπικού για ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Χώρα

Διάρκεια κινητικότητας (ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι  2 ημέρες ταξιδίου)

Αριθμός κινητικοτήτων

Azerbaijan

5

1

Belarus

5

1

Bosnia and Herzegovina

5

1

China (People's Republic of)

5

1

Egypt

5

1

Japan

5

1

Mexico

5

1

Moldova (Republic of)

5

1

Montenegro

5

1

Russian Federation

5

1

Serbia

5

3

Ukraine

5

1

Uzbekistan

5

1

       

 

Τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/partner_universities

Ας σημειωθεί ότι σε όσα Ιδρύματα υπάρχει η ένδειξη pendingnotsignedyet”, δεν επιτρέπεται η υλοποίηση κινητικότητας επειδή δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το ΑΠΘ. Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων τα Ιδρύματα υπογράψουν τη Συμφωνία, τότε η ένδειξη αυτή θα αφαιρεθεί. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά τον πίνακα ὠστε να παραμένετε ενήμεροι/-ες για την κατάσταση.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους παρακάτω συνδέσμους:

Διδασκαλία:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTA(δεξιά στο μενού)

Επιμόρφωση:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTT  (δεξιά στο μενού)

Η online αίτηση θα είναι διαθέσιμη από  05/03/2018

 

3. ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letterofsupport) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής.

2)  Mobility Agreement for Teaching/Training

3)  Απλήμετάφρασητου Mobility Programme σταελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

 

Πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων μπορείτε να βρείτε στις εξής ιστοσελίδες:

Διδασκαλία:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information (δεξιά στο μενού)

Επιμόρφωση:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information  (δεξιά στο μενού)

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Υποεπιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προβαίνει στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τηρούνται τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

 

Πληροφορίες:

Σοφία Φούρλαρη, 2310 99 5291 / eurep-projects@auth.gr

Νίκος Λιόλιος, 2310 995169 / eurep-projects@auth.gr

Για Διδασκαλία: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information

Για Επιμόρφωση: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information

 

 

Tags: