Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών- Εκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν συνεννόησης με την Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης, η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. των ανασφάλιστων φοιτητών θα συνεχίσει να πραγματοποιείται από την Υγειονομική Υπηρεσία της Π.Φ.Λ.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. είναι:

 

1) ΑΜΚΑ

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS

4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

5) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΜ

 

Πληροφορίες: 99- 2642