Αποτελέσματα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2017-2018

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2017-2018 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν και να επιχορηγηθούν αλλά και των απορριφθέντων.

Να επισημάνουμε ότι επιχορηγούνται για 3 μήνες το μέγιστο όλοι οι φοιτητές που έχει εγκριθεί η μετακίνησή τους . Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν δηλώσει διάστημα μέχρι και 3 μήνες, θα επιχορηγηθούν για το συγκεκριμένο διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους, ενώ όσοι δήλωσαν διάστημα μετακίνησης μεγαλύτερο των 3 μηνών θα επιχορηγηθούν μόνο για τους 3 πρώτους μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μείωσης του διαστήματος της μετακίνησής τους στους 3 μήνες ή της πραγματοποίησης του συνόλου της μετακίνησης και της υλοποίησης του διαστήματος πέραν των 3 μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Τέλος, παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν την ακύρωση της μετακίνησής τους να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (erasmus-outgoing@auth.gr) .

Σημαντική επισήμανση: Οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την μετακίνησή τους στις 01/09/2017, θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 25/7/2016.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα «Μετά την επιλογή», προκειμένου να ενημερωθείτε για τη σχετική διαδικασία. Η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης.