Αποτελέσματα B' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2022-2024 (ΚΑ131)

Printer-friendly version

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε την 1 Μαρτίου 2024 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από την 22-12-2023 B’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ131) 2022-2024 για Διδασκαλία:

 

Α/Α

Αριθμός δήλωσης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ
-ΟΧΙ)

1

2022E-STA-OUT0055

NAI

2

2022E-STA-OUT0056

NAI

3

2022E-STA-OUT0057

NAI

4

2022E-STA-OUT0058

NAI

5

2022E-STA-OUT0059

NAI

6

2022E-STA-OUT0060

NAI

7

2022E-STA-OUT0061

NAI

8

2022E-STA-OUT0062

NAI

9

2022E-STA-OUT0063

NAI

10

2022E-STA-OUT0064

NAI

11

2022E-STA-OUT0065

NAI

12

2022E-STA-OUT0066

NAI

13

2022E-STA-OUT0067

NAI

14

2022E-STA-OUT0068

NAI

15

2022E-STA-OUT0069

NAI

16

2022E-STA-OUT0070

NAI

17

2022E-STA-OUT0071

NAI

18

2022E-STA-OUT0072

NAI

19

2022E-STA-OUT0073

NAI

20

2022E-STA-OUT0074

NAI

21

2022E-STA-OUT0075

NAI

22

2022E-STA-OUT0076

NAI

23

2022E-STA-OUT0077

NAI

24

2022E-STA-OUT0078

NAI

25

2022E-STA-OUT0079

NAI

26

2022E-STA-OUT0080

NAI

27

2022E-STA-OUT0081

NAI

28

2022E-STA-OUT0082

NAI

29

2022E-STA-OUT0083

NAI

30

2022E-STA-OUT0084

NAI

 

Για όσες αιτήσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και μετά την λήξη της προθεσμίας που είχε ορισθεί από την πρόσκληση ως ημερομηνία η 14η Φεβρουαρίου 2024, η επιτροπή αποφάσισε στην μη έγκριση τους και την παρότρυνση για την συμμετοχή τους σε επόμενη πρόσκληση.  

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. 1.         Υπογεγραμμένη και σε ισχύ Διμερής Συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
  2. 2.         Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ) με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
  3. 3.         Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  4. 4.         Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
  5. 5.         Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
  6. 6.      Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί  έως της 21/07/2024.

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  1. 1.         Ηλεκτρονική Δήλωση του υποψηφίου
  2. 2.         Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής.

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας  (εφόσον ο αριθμός των δηλώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν):

  1. 1.      Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για διδασκαλία για πρώτη φορά μέσω της συγκεκριμένης δράσης του Προγράμματος Erasmus+ (KA131).
  2. 2.      Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία του      Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

 

 

Συνιστάται η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας, καθώς και η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος  (σχετ. σύνδεσμος: https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching/instructions/2022 ) τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση σας, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη επιχορήγησης σας.