Προσφερόμενες Θέσεις για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ International

Printer-friendly version

Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Προθεσμία αιτήσεων: 25/02/2020 ώρα 14:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον  πίνακα με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Πρακτική Άσκηση –
Erasmus+ International

ΧΩΡΑ

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας

(μήνες)

Γεωργία

1

3

Ρωσία

1

3

Ουκρανία

1

3


Προσοχή
: Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια έχουν προσφέρει συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται για κάθε θέση στον Πίνακα με τις προσφερόμενες θέσεις, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση που σας ενδιαφέρει (πατώντας στον «τίτλο της θέσης», μπορείτε να βρείτε συνημμένο έγγραφο με αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση). Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/traineeship

Η διάρκεια των κινητικοτήτων είναι 3 μήνες, εντός του διαστήματος Απρίλιος - Ιούνιος 2020.

Διευκρίνιση: Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μοριοδότησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://eurep.auth.gr/el/incoming/internationalsmpform

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας,

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/traineeship/procedure

 

Επικοινωνία:

Κωνσταντίνα Τόλια: 2310 99 1391 / eurep-projects@auth.gr