Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Training Agreement)

Printer-friendly version

Εφόσον με την έναρξη της μετακίνησής σας διαπιστώσετε αλλαγές στην αρχική Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση, είτε ως προς το περιεχόμενο της πρακτικής σας άσκησης είτε ως προς τον επιβλέποντά σας, θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να καταγραφούν στο έντυπο Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση , να υπογραφούν από το υπεύθυνο άτομο στο Φορέα Υποδοχής και να αποσταλούν στο Τμήμα μας προς έγκριση από το αρμόδιο Συντονιστή ECTS. Η αποστολή του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα.