Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship)

Printer-friendly version

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships).

Πρόκειται για τη δέσμευση των τριών εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

 • ότι ο φοιτητής θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης
 • ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ασκηθεί στο αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν, και
 • ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

Η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Μελετήστε την προσεκτικά πριν την συμπληρώσετε και την προωθήσετε για συμπλήρωση και υπογραφή στα άλλα δύο «συμβαλλόμε­να μέρη». Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

 • Συμπληρώστε στην ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά σας στοιχεία στο τμήμα «The Trainee». Αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας.
 • Στείλτε ηλεκτρονικά την αποθηκευμένη φόρμα στον Φορέα Υποδοχής εξηγώντας στον υπεύ­θυνο που έχει οριστεί για την Πρακτική σας Άσκηση τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσει:
 1. Στον πίνακα The Receiving Organisation (σελ. 1), τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής.
 2. Στον πίνακα Α - Traineeship Programme at the Receiving Organisation τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτή καθαυτή την Πρακτική Άσκηση. Κάθε πεδίο θα πρέπει να είναι σαφές και όσο αναλυτικό χρειάζεται προκειμένου να μην υπάρξουν στη συνέχεια προβλήματα τόσο με το αντικείμενο της άσκησης, όσο και με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας σας. Φυσικά, τα όσα θα περιγραφούν εδώ δεν μπορεί να αποκλίνουν από την αρ­χική περιγραφή που περιλαμβάνεται στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance).
 3. Στον πίνακα C - Receiving Organisation, τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο Φορέας Υποδοχής ως προς την πρακτική σας άσκηση (πχ τυχόν ασφαλιστική κάλυψη).
 • Εξηγήστε στον Φορέα Υποδοχής ότι θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει στο σχετικό πεδίο τη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση. Θα πρέπει, στη συνέχεια, να σας την στείλει ηλεκτρονικά.
 • Εκτυπώστε τη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση και ζητήστε από τον συντονιστή ECTS για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος/Σχολής σας να συμπληρώσει τον τομέα του πίνακα Β-Sending institution, σελ. 3, να συμπληρώσει στον πίνακα των υπογραφών τα προσωπικά του στοιχεία και να υπογράψει στο σχετικό πεδίο.
 • Τέλος, υπογράψτε και εσείς τη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση, και καταθέστε ένα αντίγραφο στο ΤΕΕΠ. Έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να σας ζητήσει ένα αντίγραφο και ο Φορέας Υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση η πρωτότυπη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση παραμένει στα χέρια σας.