Συνδυασμένη Κινητικότητα

Εκτυπώσιμη μορφή

Συνδυασμένη κινητικότητα

Η συνδυασμένη/μεικτή (blended) κινητικότητα αποτελεί τύπο κινητικότητας ο οποίος ενθαρρύνεται, όπου υπάρχει η δυνατότητα, λόγω της πανδημίας COVID-19 και προβλέπει το συνδυασμό φυσικής και εικονικής κινητικότητας, μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν διαστήματα διακοπής.

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης (OLS) εξακολουθεί και ισχύει ενώ η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με υποστηρικτικά έγγραφα προκειμένου να επαληθευτεί η συμμετοχή σε αυτή. Επίσης, κατά τον προγραμματισμό των κινητικοτήτων θα πρέπει να προβλεφθεί διάστημα φυσικής κινητικότητας ελάχιστης επιλέξιμης, κατά περίπτωση, χρονικής διάρκειας (για σπουδές ελάχιστο διάστημα 3 μηνών και για πρακτική άσκηση ελάχιστο διάστημα 2 μηνών). Ωστόσο, το κατά πόσον θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της φυσικής κινητικότητας εξαρτάται από τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες.

Εικονική κινητικότητα

Σε περίπτωση εικονικής κινητικότητας, είτε για όλο το διάστημα της μετακίνησης είτε για μέρος αυτής, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα δεν λαμβάνει επιχορήγηση καθώς σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες για έξοδα ταξιδίου και ατομικής υποστήριξης δεν είναι επιλέξιμες.

Φυσική κινητικότητα

Δικαίωμα τακτικής επιχορήγησης υπάρχει μόνο για το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό, μόλις ξεκινήσει η περίοδος φυσικής κινητικότητας, ακόμα και εάν ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα παρακολουθήσει διαδικτυακά τη δραστηριότητα στη χώρα υποδοχής.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η διάρκεια της περιόδου φυσικής κινητικότητας μπορεί να μειωθεί ή να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί από παράταση της περιόδου εικονικής κινητικότητας.