Οδηγίες Επιμόρφωσης (2016-2017)

Εκτυπώσιμη μορφή

STAFF TRAINING MOBILITY 2016-2017

Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε Επιμόρφωση/Κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης των μετακινουμένων και ΟΧΙ σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλίακ.λπ.
 • Θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 25 Μαΐου 2018.
 • Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση πχ. Δευτέρα-Τρίτη, χωρίς να παρεμβάλλεται κενό διάστημα.
 • Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ ή Διοικητικός υπάλληλος του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 • Να έχει λάβει Επιστολή Έγκρισης της μετακίνησης  από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) κατόπιν της διαδικασίας επιλογής βάσει κριτηρίων προτεραιότητας.
 • Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής  στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου,  με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων. Ο πίνακας εγκεκριμένων αδειών είναι αναρτημένος.

 

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Για την καταβολή της προχρηματοδότησης  του 80%  της συνολικής επιχορήγησης  1 μήνα έως 1 εβδομάδα πριν την αναχώρηση ο μετακινούμενος στέλνει αρχικά σαρωμένα στο erasmus-financial@auth.gr τα παρακάτω έγγραφα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο ή αλλοιωθεί η μορφοποίησή τους:

 1. Έντυπο εξουσιοδότησης  προς τον ΕΛΚΕ, σε περίπτωση που δεν έχει πληρωθεί στο παρελθόν μέσω της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ. Διαφορετικά αρκεί ο αριθμός του IBAN του τραπεζικού λογαριασμό.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου ο μετακινούμενος δεσμεύεται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την επιστροφή του.
 3. Εισιτήριο και απόδειξη πώλησης, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 4. Έγκριση Άδειας από το Τμήμα Διοικητικού ή Λοιπού Προσωπικού (για το Διοικητικό ή Λοιπό Προσωπικό, αντίστοιχα).

Συνιστάται:

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

Κατόπιν ελέγχου καλείται με email να έρθει να υπογράψει στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα) και στο Ημερολόγιο κίνησης, προσκομίζοντας σε πρωτότυπη μορφή:

 1. τα ανωτέρω δικαιολογητικά 1,2,4 καθώς και τα παρακάτω, τα οποία είχε αναρτήσει κατά την Ηλεκτρονική Αίτηση για το στάδιο της επιλογής:
 2. TrainingMobilityAgreementστην αγγλική γλώσσα: α) η τελευταία σελίδα με πρωτότυπες υπογραφές, εάν είναι δυνατόν από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη ή β) αφενός πρωτότυπα σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον/την υποψήφιο/α και τον Πρόεδρο/Προϊστάμενο του Τμήματος και αφετέρου σαρωμένο από τον Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που το σαρωμένο είναι δυσανάγνωστο πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπο.
 3. Το έντυπο Άδεια Μετακίνησης πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (για το προσωπικό ΔΕΠ και ΕΔΙΠ)
 4. Βεβαίωση από τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος για τα οφέλη της μετακίνησης (για το Διοικητικό ή Λοιπό Προσωπικό αντίστοιχα). 

Β. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Για να λάβει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20% εντός  1 εβδομάδας ο μετακινούμενος πρέπει να:

 1. συμπληρώσει ηλεκτρονικά το έντυπο FinalReportForm μετά από email που θα λάβει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 2. να στείλει ηλεκτρονικά σύντομη έκθεση πεπραγμένων α) στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων vice-rector-hr@auth.gr β) στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων vice-rector-ac@auth.gr και γ) στο ΤΕΕΠ erasmus-financial@auth.gr
  και να καταθέσει στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
 3. Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Certificate of Attendance) από το Ίδρυμα Υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (είναι αναρτημένο), όπου πρέπει να αναγράφονται:
  - οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας
  - τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες επιμόρφωσης
 4. Κάρτες επιβίβασης
 5. Εισιτήριο Τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση. Όταν το ταξίδι γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται:
  - φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης
  - όλες οι αποδείξεις των διοδίων
  - φωτοτυπία της άδειας του αυτοκινήτου (αποκλειστικά του ιδίου ή του/της συζύγου)
  - φωτοτυπία των παραστατικών του ξενοδοχείου και αποδείξεις καυσίμων του ΙΧ.
 6. να υπογράψει ιδιοχείρως στο Ημερολόγιο κίνησης.
  Το Υλικό, που παρήχθη ως απόρροια της επιμόρφωσης στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα διατίθεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις ελέγχου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Αποζημιώνονται το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.
 2. Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς (δαπανών ταξιδίου και ατομικών δαπανών ανάλογα με τη χώρα προορισμού) υπολογίζονται βάσει «μοναδιαίου κόστους» και όχι πραγματικών εξόδων. Η επιχορήγηση δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού.
 3. Οι δαπάνες ταξιδίου υπολογίζονται βάσει διαδικτυακού εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
  Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει παρόμοια κόστη, που ήδη χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. Καταβάλλεται προχρηματοδότηση 80% με την προϋπόθεση της υποχρέωσης υποβολής όλων των απαραιτήτων πιστοποιητικών που αναφέρονται στη Β’  Ενότητα  «Με την Επιστροφή» και κατόπιν ελέγχου τους γίνεται η εξόφληση 20%. Διαφορετικά ο μετακινούμενος υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.

Πληροφορίες: https://eurep.auth.gr
(Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ Επιμόρφωση[EU,Τουρκία] / Επιμόρφωση Προσωπικού 2016-2017).
τηλ: 2310-99.53.06 (Ι. Κουτσελίνης), 99.52.94 (Α. Χατζηανδρέου), e-mail: erasmus-financial@auth.gr
Ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Πέμπτη:  10:00-14:00)