Αποτελέσματα Επιμόρφωσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2016-2017

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις 23 Ιανουαρίου 2017 και βάσει των κριτηρίων επιλογής* και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 6430/15-11-2016) επελέγησαν οι κάτωθι διοικητικοί υπάλληλοι του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+ για επιμόρφωση:

 

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1

ΣΑΛΑΜΤΖΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΚΗΔ

FONTYS UNIV. OF APPLIED SCIENCE

(NL EINDHOV03)

2

ΤΖΑΝΑΚΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

E VALENCIA02

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κριτήρια επιλογής:

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία τρία  έτη.
 2. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Τμήμα και  για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα). 
 3. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα.         

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση
 2. Επιστολή Αποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) από το Ίδρυμα Υποδοχής.
 3. Το έντυπο TrainingMobilityAgreement στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς σκαναρισμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από α) τον/την υποψήφιο/α β) τον Προϊστάμενο και γ) από τον Φορέα Υποδοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 4. Μετάφραση της δεύτερης σελίδας του  Training Mobility Agreement στην ελληνική γλώσσα.
 5. Βεβαίωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματοςγια το όφελος της μετακίνησης (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμος εργαζόμενος του ΑΠΘ, ΙΔΑΧ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ, που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο εργασιακό τους καθεστώς οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 2. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλία κ.λπ.
 3. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση. Θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.