Αποτελέσματα Πρόσκλησης για Επιμόρφωση ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2017-2018

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 19 Απριλίου 2018 και βάσει των κριτηρίων επιλογής και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από την 14-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επελέγησαν τα κάτωθι μέλη Διδακτικού και Λοιπού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ103) έτους 2017-2018 για επιμόρφωση:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ

ΦΟΡΕΑΣΥΠΟΔΟΧΗΣ

1

Γιαννόπουλος Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Københavns Universitet

2

Ευσταθίου Κυριάκος

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS

3

Κοντοπούλου Δέσποινα

Καθηγήτρια

Τμήμα Γεωλογίας

CENTRE de PHYSIQUE du GLOBE de l' INSTITUT METEOROLOGIQUE de BELGIQUE

4

Κοντούλη Κλεοπάτρα

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

UCL Institute of Education

5

Παπαγεωργίου Νίκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας

University College Cork

6

Σκορδύλης Εμμανουήλ

Καθηγητής

Τμήμα Γεωλογίας

Ankara Üniversitesi

7

Σταμπολίδης Αλέξανδρος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Γεωλογίας

Geological Survey of Denmark and Greenland

8

Τσαούση Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ιατρική Σχολή

Université Paris Diderot - Paris 7

9

Χαραλαμπίδου Παρθένα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

KU Leuven

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία τρία  έτη.
 2. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων εφαρμογής.
 3. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Τμήμα και  για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα).  Σ’ αυτή την περίπτωση προηγούνται οι χαμηλότερες βαθμίδες ΔΕΠ.
 4. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων  οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις (για θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα ή Εργαστήρια.  

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα για επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης.
 2. ΕπιστολήΑποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) από τον φορέα υποδοχής. Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο.
 3. Το έντυπο TrainingMobilityAgreement στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς σκαναρισμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από α) τον/την υποψήφιο/α β) τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και γ) από τον Φορέα Υποδοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 4. Αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, στην περίπτωση οργανωμένου προγράμματος (Staff training week).
 5. Μετάφραση της δεύτερης σελίδας του  Training Mobility Agreement στην ελληνική γλώσσα.
 6. Το έντυπο Άδεια Μετακίνησης πρωτότυπα υπογεγραμμένο (για προσωπικό ΔΕΠ και ΕΔΙΠ).

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΚΑ), που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 2. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλία κ.λπ.
 3. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση. Η μετακίνηση θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
 4. Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.