Αποτελέσματα Πρόσκλησης για Επιμόρφωση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2017-2018

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 19 Απριλίου 2018 και βάσει των κριτηρίων επιλογής και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από την 14-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επελέγησαν οι κάτωθι διοικητικοί υπάλληλοι του Α.Π.Θ. (ΚΑ103) έτους 2017-2018 για να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+ για επιμόρφωση:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1

Ηλίας Σπυρίδων

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Συγκλήτου

University of Cyprus

2

Καλιακούδα Ανδρονίκη

Διοικητικό Προσωπικό

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Sveučilište u Zagrebu

3

Κοιλιαράκη Ελένη

Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

University of Cyprus

4

Μπουχουρούδη Μαριάννα

Διοικητικό Προσωπικό

Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

University of Cyprus

5

Νίτσιου Παρασκευή

Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Cyprus University of Technology

6

Τόμπρου Βασιλική

Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

University of Cyprus

7

Χούτου-Περάκη Δήμητρα

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Συγκλήτου

University of Cyprus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία τρία  έτη.
 2. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Τμήμα και  για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα). 
 3. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα.           

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα για επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης.
 2. ΕπιστολήΑποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) από τον φορέα υποδοχής. Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο.
 3. Το έντυπο TrainingMobilityAgreement στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς σκαναρισμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από α) τον/την υποψήφιο/α β) τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος και γ) από τον Φορέα Υποδοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 4. Αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, στην περίπτωση οργανωμένου προγράμματος (Staff training week).
 5. Μετάφραση της δεύτερης σελίδας του  Training Mobility Agreement στην ελληνική γλώσσα.
 6. Βεβαίωση (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) από τον/την Προϊσταμένο/η του Τμήματος για το όφελος της μετακίνησης.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ΑΠΘ, ΙΔΑΧ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (ΙΚΑ), που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 2. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλία κ.λπ.
 3. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση. Η μετακίνηση θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.