Αποτελέσματα Β' Πρόσκλησης για Επιμόρφωση ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2016-2017

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 6 Απριλίου 2017 και βάσει των κριτηρίων επιλογής* και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 17232/13-3-2017) επελέγησαν τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+ για επιμόρφωση:

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

TMHMA

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1

ΓΚΑΡΑΝΕ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΔΙΠ

ΦΥΣΙΚΗΣ

I ROMA01

2

ΚΑΖΑΜΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

UK CAMBRID01

3

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

D MUNCHEN02

4

ΦΙΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΕΔΙΠ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

LUDWING BOLTZMANN INSTITUTE FOR ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION AND VIRTUAL ARCHAEOLOGY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κριτήρια επιλογής:

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία τρία  έτη.
 2. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων εφαρμογής.
 3. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Τμήμα και  για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα). Σ’ αυτή την περίπτωση προηγούνται οι χαμηλότερες βαθμίδες ΔΕΠ.
 4. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων  οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις (για θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα  ή  Εργαστήρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση
 2. Επιστολή Αποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) από το Ίδρυμα Υποδοχής.
 3. Το έντυπο TrainingMobilityAgreement στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς σκαναρισμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από α) τον/την υποψήφιο/α β) τον Πρόεδρο του Τμήματος και γ) από τον Φορέα Υποδοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 4. Μετάφραση της δεύτερης σελίδας του  Training Mobility Agreement στην ελληνική γλώσσα.
 5. Βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Τμήματοςγια το όφελος της μετακίνησης (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ, που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο εργασιακό τους καθεστώς οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 2. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλία κ.λπ.
 3. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση. Θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
 4. Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.